ࡱ> ,.+ R(bjbjDyy +.. 4!!!h!<!\!z9J"^v"""""i&'<S' 8888888$;v>`9! s'%i&s's'9 ""749,,,s'@ 8" "8,s'8,, ,"v,**,8J90z9,>+>,> , s's',s's's's's'99,s's's'z9s's's's'>s's's's's's's's's'., Z: 4Nwm^QNQQg@\ 4N wm^"?e@\ 4NQ020210136S 4Nwm^QNQQg@\ 4Nwm^"?e@\ sQNS>e2020t^,{NybQ:g-ne4 Dёvw T gsQ-:g7b 9hncwQNS0w"?eSsQNpSS 0Ym_lw2018-2020t^QN:gh-ne4[ea 0YmQS02018016S 0 0sQNZP}Y2018-2020t^-N.YQ:geNT-ne4ՋpTw~Q:g-ne4]\Ovw 0YmQS02018031S Tw"?eS0wQNQQgS 0sQNcMR N2020t^-N.Y"?eQNuNSU\Dёvw 0Ym"Q02019066S I{eN|^y ~T~{t蕡[8h v^~lQ:y nx4[Q7bNNT\O>y -nvTyQN:gh7SWY SNS2020t^4Nwm^,{NybQ:g-ne4Dё13.53NCQ vQ-N-N.Ye4Dё13.53NCQDN2020t^,{NybQ:g-ne4DёS>ef~h 02020t^Ym_lwecޘLU:ge4Dёϑ[LhQw;`c6R 4Nwm^7SecޘLU:gQhQwe4P e4S>ez^2021t^ wQSOS>ewY N 10ĉDёS>e z^ %NbDёS>e[8hsQ09hncw0^ gsQeN|^y [Le4DёS>elQ:y6R^ \NSQ:g-ne4v:gKbY T0e4ё0:gwQ Ty0WS0Spe(W -NV4Nwm Qz NNh hv Nv Q:g-ne4Oo`Nh lQ^ v^D>Nb5u݋w>Nb5u݋0571-86757800^>Nb5u݋0576-85313205 0~lQ:y&{TNSe4 T gsQQlNNT\O>y_{Q,gNN0-:gShy0lQz06e>kShyTLX[bvc0R^Q:g{t;`zRtSe4Kb~ NQƖSON %Ny(ue4DёbcbTy6e9T gsQQQg[^7bve4Dё\1u^Q:g;`zvcGleQNaS&S0 20fnx#N R:_e4QN:ghvv{]\O0ePhQe4Q:gwQvchHh T-:g7bSe0R^Q:g{t;`zb@bGWS QN~T gR-N_3ub@b-Q:gwQ ceSRt^ht^[ OQ:gwQv[}Y EQRS%cvQ(WQNuN-Nv\O(u0[(W8hgbt^ht^[-N*g:ghVЏLv f\PDёS>eYSse4:gwQN\WY'Y0Z-WYeI{ݏlݏĉL:NzsSSme4Deve4DёNNV v^~ Nb0Y gݏV[vsQl_0lĉv \OlvzS_NNvl_#N0ZWQ\g~*bYu0$c`S0*c(u0Qe4Dё nxOe4DёwckS>e0RMO0 Te\[NSe4vQ:gwQۏLߍ*hg gR O'e^ZP}Y.UT gR]\O :N-:gcOb/g0Oo` gR g'YP^S%cQ:gwQ(WQNuN-Nv\O(u0 DN2020t^,{NybQ:g-ne4DёS>ef~h 4Nwm^QNQQg@\ 4Nwm^"?e@\ 2021t^9g15e DN LINK Excel.Sheet.12 "F:\\ 2018\\4Nwm-:ge4]\O\\-:ge4\\20184NwmQ:g-ne4\\,{Nyb\\eN\\2018t^4Nwm^,{NybQ:g-ne4:gwQ-N.YDёS>ef~h.xlsx" "Sheet1!R1C1:R132C14" \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT LINK Excel.Sheet.12 "F:\\ 2018\\4Nwm-:ge4]\O\\-:ge4\\20184NwmQ:g-ne4\\,{Vyb\\,{Vybh\\-N.Y\\2018t^4Nwm^,{VybQ:g-ne4:gwQ-N.YDёS>ef~h.xlsx" "Sheet1!R1C1:R175C14" \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT LINK Excel.Sheet.12(*04HJLNrİrcTE8E-hh =CJ,PJaJ,o(hh =CJ,OJPJaJ,o(hh =@CJ,OJPJaJ,o(hh =CJ,OJPJQJaJ,o(hh =>*B*CJ,aJ,o(ph6jhh =>*B*CJ,UaJ,mHnHo(phsHtH"hh =B*CJ OJPJQJo(phhh =B*CJ OJPJo(ph&hh =@B*CJZPJRH]aJZo(ph"hh =B*CJZPJRH]aJZo(ph&hh =@B*CJZPJRH\aJZo(phjhh =RH\UmHo(sH hh =o(*,.0JNPr :`:`$da$$dla$$dpa$d$a$$TdPWD `Ta$gd $`dPWD2``a$XD2 $VXZIJ}l\N9(hh =CJ KHOJPJQJ\^JaJ o(hh =B*CJ PJaJphhh =B*CJ PJaJo(ph!hh =CJ KHOJPJQJaJ o(!hh =CJ KHOJPJQJaJ o("hh =B*CJ OJPJaJo(ph"hh =B*CJ OJPJaJo(ph"hh =B*CJ OJPJaJ o(ph!hh =CJ OJPJQJ^JaJo(hh =CJ OJPJQJaJhh =CJ OJPJQJaJo(hh =CJ OJPJaJo( "$VXZR!^!! $$1$Ifa$ddWD@`WD`@WD`@ @VDyWDd^`@:`: WD`gd>@BNj$( * , 8 T !N!P!R!\!եեxmZ$jhh =B*CJ PJUaJphjd hh =UVjd hh =UVjd hh =UV ho(Uhhh =jhh =U4jI hh =CJ KHOJPJQJUV\^JaJ (hh =CJ KHOJPJQJ\^JaJ o(%hh =CJ KHOJPJQJ\^JaJ .jhh =CJ KHOJPJQJU\^JaJ "F:\\ 2019\\2019t^4Nwm^Q:g-ne4\\,{Nyb\\h\\-N.Y\\2019t^4Nwm^,{NybQ:g-ne4:gwQ-N.YDёS>ef~h.xlsx" Sheet1!R1C1:R250C14 \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT LINK Excel.Sheet.12 "F:\\ 2019\\2019t^4Nwm^Q:g-ne4\\,{ Nyb\\,{ Nybh\\-N.Y,{ Nyb\\2019t^4Nwm^,{ NybQ:g-ne4:gwQ-N.YDёS>ef~h.xlsx" Sheet1!R1C1:R122C14 \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT LINK Excel.Sheet.12 "F:\\ 2020\\2020Q:g-ne4~{\\,{Nyb\\,{Nybh\\-N.Y\\2020t^4Nwm^,{NybQ:g-ne4:gwQ-N.YDёS>ef~h.xlsx" Sheet1!R1C1:R345C14 \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT  2020t^,{NybQ:g-ne4DёS>ef~hS~Q:g;N{vz 4Nwm^QNQQg@\"?eavz 4Nwm^"?e@\USMOCQ^SY T(~~ Ty):gwQTv:gwQWSpeϑ.UN'@'B'D'F'H'J'L'N'd'''''''''' dWDd`JdWDx^J`gddd'''''' ( ((((((( dWDd` hh]h`h&`#$ &dP ''''''''(( (((((hh =CJKHOJPJaJo(hh =B*CJZPJo(phh0JCJmHnHuhh =0JCJjhh =CJUhh =jhh =U hh =0J709182PBP. A!T"#$%S 609180BPA .!"#$%S 30918BP. A!"#$%S T$$If!vh#v-7:V ,5-7/ a]~$$If!vh#v#v#v:V ,555/ / a]^$$If!vh#v#v#v#vn#v#vR#v#vS#v R#v S#v #v n#v #v #v:V ,5555n55R55S5 R5 S5 5 n5 5 5/ / / / / / a]kd$$IfNV f+}]U"5&*.37nRSRSn<<<<44 la]4$$If!v h#vu#v#vR#v#vS#vR#vS#v#v n#v #v #v :V , 5u55R55S5R5S55 n5 5 5 / / / / / / a]kd$$If f+}]U"5&*.37uRSRSn000044 la]l$$If!vh#v#v#v#vn#v#vR#v#vS#v R#v S#v #v n#v #v #v:V O,5555n55R55S5 R5 S5 5 n5 5 5/ / / / / / / a]kd$$IfONV f+}]U"5&*.37nRSRSn<<<<44 la]B$$If!vh#v#v#v#vn#v#vR#v#vS#v R#v S#v #v n#v #v #v:V ,5555n55R55S5 R5 S5 5 n5 5 5/ / / / a]kd $$IfNV f+}]U"5&*.37nRSRSn<<<<44 la]$$If!vh#v#v#v !"$%&'()*>-4012359678:H;<=I?@ABCDEFGJLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijRoot Entry F,/Data #`"WordDocumentDObjectPoolPp,,_1693232121FPp,`p,Ole ObjInfoLinkInfo7 !#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>ABCDEGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`cdefhijklmopqrstuw *F! _1628355543h FFjǮ 2019\2019ٺũò\ڶ\\\2019ٺеڶũòʽ𷢷ϸ.xlsx 2019\2019t^4Nwm^Q:g-ne4\,{Nyb\h\-N.Y\2019t^4Nwm^,{NybQ:g-ne4:gwQ-N.YDёS>ef~h.xlsxF!Sheet1!R1C1:R250C14 FF1F:\Ǯ2019~1\2019~3\ڶ\\\2019~1.XLS^F:\ 2019\2019t^4Nwm^Q:g-ne4\,{Nyb\h\-N.Y\2019t^4Nwm^,{NybQ:g-ne4:gwQ-N.YDёS>ef~h.xlsxLF [w\z\,WPO :i+00/F:\X5O 2019:eN8O*;( 2019h5~PH2019t^4Nwm^JNP~PH*02019t^4Nwm^Q:g-ne4J5O\a,{Nyb4NO\a*4,{NybB5Och0OBOc*$6hF5/SK-N.Y2OB/SK*%6-N.Y6,Oa 2019t^4Nwm^,{NybQpOYOa*162019t^4Nwm^,{NybQ:g-ne4:gwQ-N.YDёS>ef~h.xlsx&-KF:\Ǯ 2019\2019ٺũò\ڶ\\\2019ٺеڶũòʽ𷢷ϸ.xlsx( 1SPSXFL8C&m`Xiaoz-20150928si'EˊG/X'EˊG/XF!Sheet1!R1C1:R250C140F[;,_ lF:\Ǯ 2019\2019ٺũò\ڶ\\\2019ٺеڶũòʽ𷢷ϸ.xlsxSheet1!R1C1:R250C14CF:\ 2019\2019t^4Nwm^Q:g-ne4\,{Nyb\h\-N.Y\2019t^4Nwm^,{NybQ:g-ne4:gwQ-N.YDёS>ef~h.xlsxSheet1!R1C1:R250C14 *F! _1635098186 FFvǮ 2019\2019ٺũò\\\\2019ٺеũòʽ𷢷ϸ.xlsx 2019\2019t^4Nwm^Q:g-ne4\,{ Nyb\,{ Nybh\-N.Y,{ Nyb\2019t^4Nwm^,{ NybQ:g-ne4:gwQ-N.YDёS>ef~_1693232120 F`p,`p,Ole "/ObjInfo ?LinkInfo@Oh.xlsxF!Sheet1!R1C1:R122C14A FF;F:\Ǯ2019~1\2019~3\\\~1\2019~1.XLSF:\ 2019\2019t^4Nwm^Q:g-ne4\,{ Nyb\,{ Nybh\-N.Y,{ Nyb\2019t^4Nwm^,{ NybQ:g-ne4:gwQ-N.YDёS>ef~h.xlsxLF cM_TXQ\Q\oPO :i+00/F:\X5O 2019:eN8O*;( 2019h5~PH2019t^4Nwm^JNP~PH*02019t^4Nwm^Q:g-ne4J5lOh,{ Nyb4dO-lOh*;,{ NybN5lOj,{ Nybh6lOalOj*4,{ NybhR5/SK-N.Y,{ Nyb8lOqb/SK*;-N.Y,{ Nyb6lOj 2019t^4Nwm^,{ NybQplOGclOj*;Y2019t^4Nwm^,{ NybQ:g-ne4:gwQ-N.YDёS>ef~h.xlsx&-KF:\Ǯ 2019\2019ٺũò\\\\2019ٺеũòʽ𷢷ϸ.xlsx( 1SPSXFL8C&m`Xiaoz-20150928sizsYrˊG/XzsYrˊG/XF!Sheet1!R1C1:R122C140FE0>,`D xF:\Ǯ 2019\2019ٺũò\\\\2019ٺеũòʽ𷢷ϸ.xlsxSheet1!R1C1:R122C14IF:\ 2019\2019t^4Nwm^Q:g-ne4\,{ Nyb\,{ Nybh\-N.Y,{ Nyb\2019t^4Nwm^,{ NybQ:g-ne4:gwQ-N.YDёS>ef~h.xlsxSheet1!R1C1:R122C14 *F! _1659203448* FFP\һ\һ\\20_1693232119F`p,`p,Ole FObjInfo aLinkInfob;20ٺеһũòʽ𷢷ϸ.xlsxb\\,{Nyb\,{Nybh\-N.Y\2020t^4Nwm^,{NybQ:g-ne4:gwQ-N.YDёS>ef~h.xlsxF!Sheet1!R1C1:R345C14 FF7F:\Ǯ2020~1\2020ũ~2\һ\һ\\2020~1.XLSjF:\ 2020\2020Q:g-ne4~{\,{Nyb\,{Nybh\-N.Y\2020t^4Nwm^,{NybQ:g-ne4:gwQ-N.YDёS>ef~h.xlsxLF et<tۋt_PO :i+00/F:\X5$R 2020:ZPF$R*D 2020d5S2020Q:g-nFQlS*K2020Q:g-ne4~{J5JQr5,{Nyb4Q lJQr5*K,{NybN5+Qj;,{Nybh6Qf+Qj;*K,{NybhF5/SK-N.Y2Q Z/SK*K'-N.Y6QYk 2020t^4Nwm^,{NybQpQU\QYk*KQ2020t^4Nwm^,{NybQ:g-ne4:gwQ-N.YDёS>ef~h.xlsx&-KF:\Ǯ 2020\2020ũò\һ\һ\\2020ٺеһũòʽ𷢷ϸ.xlsx( 1SPSXFL8C&m`Xiaoz-20150928si144ˊG/X144ˊG/XF!Sheet1!R1C1:R345C140F \p,@,q nF:\Ǯ 2020\2020ũò\һ\һ\\2020ٺеһũòʽ𷢷ϸ.xlsxSheet1!R1C1:R345C14DF:\ 2020\2020Q:g-ne4~{\,{Nyb\,{Nybh\-N.Y\2020t^4Nwm^,{NybQ:g-ne4:gwQ-N.YDёS>ef~h.xlsxSheet1!R1C1:R345C14Oh+'0#vn#v#vR#v#vS#v R#v S#v #v n#v #v #v:V 4++++++ + + + + +,5555n55R55S5 R5 S5 5 n5 5 5/ / / / / / / / / / / / / a]kd$$If4NV f+}]U"5&*.37nRSRSn<<<<44 la]$$If!vh#v#v#v#vn#v#vR#v#vS#v R#v S#v #v n#v #v #v:V 4++++++ + + + + +,5555n55R55S5 R5 S5 5 n5 5 5/ / / / / / / / / / / / a]kdb$$If4NV f+}]U"5&*.37nRSRSn<<<<44 la]$$If!vh#v#v#v#vn#v#vR#v#vS#v R#v S#v #v n#v #v #v:V 4++++ + + + + +,5555n55R55S5 R5 S5 5 n5 5 5/ / / / / / / / / / / a]kd$$If4NV f+}]U"5&*.37nRSRSn<<<<44 la]$$If!vh#v#v#v#vn#v#vR#v#vS#v R#v S#v #v n#v #v #v:V 4++++ + + + + +,5555n55R55S5 R5 S5 5 n5 5 5/ / / / / / / / / / / / a]kdB$$If4NV f+}]U"5&*.37nRSRSn<<<<44 la]T$$If!vh#v-7:V ,5-7/ a]T$$If!vh#v-7:V ,5-7/ a]1TableK>SummaryInformation(gDocumentSummaryInformation8nCompObjvn 8 D P \hpxٺũҵļ wenyinshi Normal.dotmWindows û2Microsoft Office Word@F#@n^kT@G@e՜.+,D՜.+,H work (S[wKSOProductBuildVerICV2052-11.1.0.10700$BE08172ABDA64BFEB829674E458E6934 FMicrosoft Word 97-2003 ĵ MSWordDocWord.Document.89qb2 4466666668 0@P`p6888 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~PJ_HmH nHsH tHJ`J cke $1$a$ CJKH_HaJmH nHsH tH$A`$ ؞k=W[SONi@N nfh@H ha$$@&<CJ OJQJaJ 5\XoAX h Char25CJ KHOJPJQJ\_HaJ mH nHsH tHfSf Q*B*phOr*U`* 0c >*B* phcNoN font81*6>*B*CJOJPJQJ^JaJo(phNoN font11*6>*B*CJ OJPJQJ^JaJ o(phNoN font21*6>*B*CJOJPJQJ^JaJo(phRoR font51-56>*B*CJ$OJPJQJ^JaJ$o(phJoJ font31&6>*B*CJOJQJ^JaJo(phO xl72]a$$1$$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJQJ^JaJKH^O^ xl78a$$1$[$d\$d"CJ$OJPJQJ^JaJ$5KH\O xl84L a$$1$%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJPJQJ^JaJKHdOd xl67*!a$$1$&dP[$d\$dCJOJPJQJ^JKHO" xl83L"a$$1$$dN&dP'dQ[$d\$dCJOJQJ^JaJKHvO2v xl82;#a$$1$$dN&dP[$d\$dCJOJQJ^JaJKHOB xl71L$a$$1$$dN%dO&dP[$d\$dCJOJQJ^JaJKHvORv xl76;%a$$1$$dN&dP[$d\$dCJOJQJ^JaJKHVObV font5&a$$1$[$d\$dCJOJQJ^JaJKHOr xl70L'a$$1$$dN%dO'dQ[$d\$dCJOJPJQJ^JaJKHO xl81L(a$$1$$dN%dO&dP[$d\$dCJOJQJ^JaJKHXOX xl79)a$$1$[$d\$dCJ$OJPJQJ^JaJ$KHO xl77L*a$$1$$dN&dP'dQ[$d\$dCJOJQJ^JaJKHO xl69]+a$$1$$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJQJ^JaJKHO xl75L,a$$1$$dN%dO&dP[$d\$dCJOJQJ^JaJKHPOP xl66-a$$1$[$d\$dCJOJQJ^JKHO xl68].a$$1$$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJPJQJ^JaJKHO xl74]/a$$1$$dN%dO&dP'dQ[$d\$dCJOJQJ^JaJKHTOT xl730a$$1$[$d\$dCJOJQJ^JaJKHdOd xl80*1a$$1$&dP[$d\$dCJOJPJQJ^JKHPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vxjm)ʬuWLfdݮ+5_4csj-V?k3rm}gz gs嚋7xwsȈR W*)|jȫKXͫ dXIBF؇bnh ( *'vɗ3KZjz'c*_=}<9ݻw~]8^~_o?xYýg~^G}J0Emh=Ԅ Ξa>s$-, Oɠ=Hp Ua/ UO d*:(.fTU/!9$V[|hrvs-iUt. 6ڪ4Cebs)bMjBekp um,fd$͑{6GUVf~b#Vb@qTTW.ޛd)i@vdq9Y^X7{2%uHx+af6]>f#sm*qqDHehK)@?71oggo`:fղekp£2֌Nj8ǰD CB?81e>nEeU}H]dm1iQ6褣֧ ZE D9DqD ***************-\!"N%'( ! ! ""#h$"%&2''( \12\^_`ab 88888̕̕̕ &-!!8 @( | S ,((e,gFh 64#" ? tB c 0()m v~ 13#" ?nB S *()> v~ 29#" ?nB S *()> v~ 30#" ?hB C $() v~ 31#" ?B S ?%\ g h Ms#tPt"PtEt"Ett"t*t"*t _1597558219 _1597557177 _1605454116 _1605454976 _1628355543 _1635098186 _16592034481\ 1\  #$28AKSZw018<KP[`hl=BOUc*CINOPQSThy DGP[ : > H O y . 3 _ f cghm DG ? @  33333s33333s3s3ssJd HNP\ ? @ A C y $3EpM 8U y  A 6, wT  uJ Hh ;4_u*}-U'#fGt`/&wi9[[}hl:(7LQk>N#oM.DbvA|?Td # ( a ~ S^!b!>"-J"##aB#.P#%Z#ym#K#u$8$f`$i$%Y%2-&C?&O&,'`*'i'c)v*O*]*V+&+++1=+i+o+y+6->-B-.>.&.B.F.O//y/11!1u1z23 C3Y3}44!45P5u[6p69708 929H:lL:^:,r:t:<G'<1<T<[<h =:=;=jn=X+>_~?@F@0@`=@>@$A ?A7?Aj~A2BDBoB_LCC D=$D'D3DY[D)]DjD~D`~[`qasaChaI#b(:bzbM~b dyFd JdTd^xd_ee7eW}emf#fxCfg7gv%gWgqgkh]`ly _9Lp/F )[^x/(_*j-{~OED%nL ?qUj#d"d%a%*'h\',*Z-9-/?;cwQQuR1T/WD[8_BGi5qRt+u!xoey @ ? ? ? ? U"3 Unknown G*Cx Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7eck\h[{SO;5 N[_GB2312;([SOSimSun;= |8ўSOSimHei-= |8N[7@CambriaACambria Math @QhR]|gԘ!@T20 K@X) ?qcn2! xx 4Nwm^QN@\eN wenyinshi Windows (u7b